Jiany Ma

Jiany Ma

注册日期:2015-10-2

小照片

iSunCloud 下一代 互聯網基礎平台 (增強版) by iSun Cloud

家庭雲節點, 8TB硬盤, Intel X7 Z8700, 電視盒子×存儲×路由三功能合一

香港
  • 0.23%已筹集
  • US$2,250已获支持
  • 0 秒钟剩余时间